آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های پژوهشی بخش گیاه پزشکی  و ویروس شناسی 

بیماری شناسی عمومی

قارچ شناسی

نماتد شناسی

بیماری های خاکزاد

باکتری شناسی

مولکولی

ژل

اکولوژی حشرات

مبارزه بیولوژیک

کنه شناسی

سیستماتیک حشرات

ویروس شناسی

الکتروفورز

PCR

الکترون میکروسوپی

Cloning

کشت بافت

سانتریفیوژ

 

آزمایشگاه های بخش مهندسی آب 

 

هوا و اقلیم شناسی

زهکشی

هیدرولیک

آبیاری

مکانیک خاک

نقشه برداری

هیدرولیک رسوب

محیط زیست

ایستگاه تحقیقات صحرایی

ایستگاه هواشناسی

گلخانه شیشه ای بخش مهندسی آب

گلخانه پلاستیکی بخش مهندسی آب

ایستگاه هواشناسی در کوشکک

ایستگاه لایسیمتر در کوشکک

ایستگاه های لایسیمتر در دانشکده

 

آزمایشگاه های بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 

ماهیان زینتی

بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست

فرآوری محصولات شیلاتی

گارگاه مداربسته آبزی پروری

میکروبیولوژی

فیزیولوژی و بیوشیمی آبزیان

شیمی

فرسایش و بیابان ردایی

هرباریوم

ژئوماتیک

 

آزمایشگاه های بخش باغبانی 

گلکاری

تغذیه و هورمون ها

گرمسیری و نیمه گرمسیری

سردسیری

فیزیولوژی پس از برداشت

سبزی کاری

گیاهان دارویی

کشت بافت

 

آزمایشگاه های بخش زراعت و اصلاح نباتات 

 سیتوژنتیک

ژنتیک و اصلاح نباتات مولکولی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

علف های هرز

غلات

تکنولوژی بذر

 

آزمایشگاه های بخش علوم خاک

تحقیقاتی

تخصصی

بیولوژی و بیوتکنولوژی

فیزیک و حفاظت خاک

ارشد(کارشناسی ارشد)

XRD

میکرومورفولوژی

اتمیک

 

آزمایشگاه های بخش علوم دامی 

تغذیه

فیزیولوژی

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی

آزمایشگاه مرکزی

 

آزمایشگاه بخش ترویج و آموزش کشاورزی 

سمعی و بصری

 

آزمایشگاه های بخش علوم و صنایع غذایی 

خشکبار

غلات

اولتراسوند

میکروب

G.C

تجزیه

ارشد 1

ارشد 2