امکانات آموزشی 

بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی دارای دو کلاس مجزا به  گنجایش 30 نفر دانشجو و دو اتاق کنفرانس به گنجایش 15 دانشجو است که هر یک مجهز به دستگاه ویدئو پرژکتور و تلویزیون می باشند. آزمایشگاه‌های آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی شامل آزمایشگاههای تجزیه مواد غذایی، تکنولوژی غلات، میکروبیولوژی و پایلوت پلنت هستند که در آن‌ها تجهیزاتی اعم از انواع میکروسکوپ نوری، اسپکتروفوتومتر، انواع آون، pH متر، ترازو، دستگاه سوکسله، کلدال، خطوط تولید کنسرو، تولید محصولات گوشتی و لبنی و ... فراهم است. این بخش همچنین جهت آموزش به  دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای آزمایشگاههای تخصصی نظیر آزمایشگاه رئولوژی و آنالیز بافت، آزمایشگاه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی غذایی، آزمایشگاه تجزیه دستگاهی، آزمایشگاه پدیده های انتقال و فناوری های نوین و ... می باشد که مجهز به دستگاههای تخصصی نظیر کروماتوگرافی گازی، Texture Analyzer،RVA ، PCR، سانتریفیوژ، فریز درایر و ... می باشند.

 

 

 

 

امکانات پژوهشی

 بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی جهت امور پژوهشی 11 آزمایشگاه با تجهیزات تخصصی دارد که شامل آزمایشگاههای آزمایشگاه کشت میکروبی، آزمایشگاه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی غذایی، آزمایشگاه پدیده های انتقال و فناوری های نوین، آزمایشگاه تجزیه دستگاهی، آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی، آزمایشگاه تکنولوژی غذایی پیشرفته، آزمایشگاه تکنولوژی غلات، آزمایشگاه رئولوژی و آنالیز بافت، آزمایشگاه تجزیه شیمیایی، پایلوت پلنت و آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی می باشند. تجهیزات پژوهشی این آزمایشگاهها شامل Rotary evaporator، Cytation plate reader، Texture Analyzer،RVA ، PCR، اینکوباتور شیکردار، اولتراسوند، کروماتوگرافی گازی، فریز درایر و ... می باشد.