امکانات مرکز

عنوان 

 

توضیحات

عکس  و فیلم  درصورت وجود

 

عنوان 

 

توضیحات

عکس  و فیلم  درصورت وجود

 

 

ردیف

نام آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاهی

1

 

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

دستگاه کربن دهی، میکروسکوپ الکترونی

2

آزمایشگاه خالص سازی ویروس ها

دستگاه سانتریفیوژ دورپایین، دستگاه سانتریفیوژ دوربالا، دستگاه یخ ساز.

3

آزمایشگاه عمومی

اسپکتروفتومتر، شیکر، شیکر انکوباتور، فریزر 80-، دستگاه آب مقطر گیری یکبار تقطیر، دستگاه آب مقطر گیری دوبار تقطیر، ورتکس، دستگاه دیونایزر، میکروسکوپ، اتوکلاو،الیزاریدر،سانتریفیوژ رومیزی، سانتریفیوژ یخچال دار.

4

آزمایشگاه مولکولی

دستگاه های PCR، الکتروفورز عمودی و افقی، Geldocumentation, Real time PCR، نانودراپ،UV transilluminator، Electroporator، حمام بن ماری.

 

5

گلخانه های تحقیقاتی

اتاقک رشد، اتاق های نگه داری حشرات ناقل، اتاق های نگهداری گیاهان آلوده به بیماری های ویروسی و شبه ویروسی، اتاق کشت، دستگاه حشره گیری.