اهداف و چشم انداز بخش

  • کمک به حل مسائل و معضلات آب کشور خصوصا مربوط به مصرف آب در کشاورزی با توجه به محدود بودن منابع آب سطحی و زیر زمینی
  • ایجاد توسعه پایدار در منابع آبی تجدید شونده و غیر تجدید شونده
  • ارائه راهکارهای مناسب جهت جلو گیری از آلودگی آب، خاک و گیاه
  • انجام تحقیقات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری بخش در جهت توسعه علم و رفع مشکلات بحران آبیکشور
  • افزایش توان علمی و فنی دانش آموختگان در دوره های کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری از طریق تجهیز کردن آزمایشگاهها به وسایل آموزشی و پژوهشی جدید ، استفاده از مطالب علمی جدید و انجام آزمایشات به شیوه نوین
  • ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد یک مرکز علمی پژوهشی در منطقه جهت حل مسائل مدیریت آب به خصوص مدیریت آب در مزرعه
  • توسعه مرکز مطالعات خشکسالی
  • توسعه مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی