اهداف و چشم انداز

اهداف و ماموریتهای آزمایشگاه مرکزی را می توان در چهار بخش ارتقای تجهیزات، فعالیتهای پژوهشی و استاندارد و نیز درآمدازیی دنبال نمود

 • امکان استفاده از امکانات و دستگاه‌های موجود برای تمامی محققین و پژوهشگران

 • تمرکز و ساماندهی تجهیزات آزمایشگاهی به منظور ارائه خدمات بهینه پژوهشی

 • تسهیل در بهره برداری بهینه از آزمایشگاه های موجود در دانشکده کشاورزی

 • تسهیل ارتباط با مراکز آزمایشگاهی خارج از دانشکده کشاورزی در راستای ارائه خدمات متقابل

 • زمینه سازی مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

 • خرید دستگاه های جدید متناسب با نیازهای بخش ها و مراکز پژهشی دانشکده کشاورزی

 • جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه های ضروری

 • ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح دانشکده کشاورزی با محوریت آزمایشگاه مرکزی

 • تسهیل خدمات رسانی در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران

 • افزایش آموخته‌ها و پرورش مهارت‌های کاری در حوزه کار با تجهیزات آزمایشگاهی

 • افزایش رعایت اصول ایمنی، بهداشت محیط کار و مقررات زیست محیطی طبق استانداردها