تعلیم و تربیت نیروهای متخصص که بتوانند در پیشبرد وضعیت دامپروری کشور موثر باشند

  ارتقاء دانش دامپروری در سطح کشور

  ارتقاء وضعیت دامپروری کشور و افزایش تولید محصولات

  مشارکت در تولید علم در سطح ملی و بین المللی

  جذب و حفظ اعضای هیئت علمی برجسته و خلاق

  تجهیز آزمایشگاهها و همچنین ایستگاه دامپروری متناسب با فن آوری های روز جهان