تاریخچه آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی در سال 1399 زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی تاسیس گردید. این آزمایشگاه با هدف تمرکز و ساماندهی امکانات و تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف، بهره وری بهینه از امکانات موجود و اطمینان از معتبر بودن داده ها، صرفه جویی و جلوگیری از خرید های تکراری، فعایت در شبکه های آزمایشگاهی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران، فعال نمودن کلیه تجهیزات آزمایشگاهی موجود و ارائه تسهیلات ویژه به اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور افزایش توان استفاده از امکانات جهت پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش دستاوردهای تحقیقاتی شروع به فعالیت کرد. این مجموعه بر اساس آیین نامه آزمایشگاه های مرکزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کند.