علوم و صنایع غذایی به مجموعه ای ازعلوم و فنون اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی محصولات کشاورزی اعم از باغی، زراعی، دامی و دریایی را از لحاظ تبدیل ونگهداری موردتوجه قرارداده وامورجمع آوری، فرآوری، تبدیل، فرمولاسیون، نگهداری، کنترل کیفیت وحمل ونقل آنهاراموردبررسی قرارمی دهد. کارشناسان این رشته قادرند باتکیه برمعلومات واندوخته های علمی خود اداره واحدهای صنایع غذایی را بعهده گرفته ودربرنامه ریزی وایجاد واحدهای تولیدی صنایع غذایی درمناطق کشت و صنعت کمک نموده، درامورآموزشی وتحقیقاتی همکاری نموده و به عنوان مسئول فنی، مسئول آزمایشگاه و مدیرتولید و کنترل کیفی کارخانه های صنایع غذایی انجام وظیفه نمایند.  

بخش علوم وصنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازبه همت اعضای هیأت علمی وکارمندان ازسال 1347 فعالیت خود را درجهت پذیرش و تربیت کارشناسان رشته علوم وصنایع غذایی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری شروع کرده و دانش آموختگان در زمینه های میکروبیولوژی، شیمی، مهندسی وتکنولوژی موادغذایی فارغ التحصیل گردیده اند. این بخش بطور متوسط هر سال 30 نفر در مقطع کارشناسی، 15 نفر در مقطع کارشناسی ارشد (گرایش های شیمی و تکنولوژی) و 6 نفر در مقطع دکتری (گرایش های تکنولوژی و میکروبیولوژی)در دو قسمت سراسری و واحد بین الملل دانشجو می پذیرد.