تاریخچه بخش

تاریخچه

با توجه به پتانسیل بالای تحقیقاتی در دانشگاه شیراز و در دانشکده کشاورزی و وقوع خشکسالی‏ های اخیر در سطح استان فارس، بخش مهندسی آب از سال‏ها قبل در صدد استفاده از امکانات مرکز تحقیقات کوشکک و تأسیس مؤسسه ‏ای پژوهشی در زمینه آب بود. در همین راستا اقداماتی صورت گرفت و طرحی تهیه شد. این طرح در سفر مقام معظم رهبری در سال 1387 به نظر ایشان رسید. از آنجائی که ایشان در سفرهای خود به استان‏ های مختلف اقدام به بررسی طرح ‏های پیشنهادی می‏ نمایند، طرح مزبور نیز با توجه به بحران خشکسالی در سال‏ های‏ گذشته در قالب ایجاد مرکز مطالعات خشکسالی مورد تصویب و تأکید قرار گرفت و بعد از تصویب، طرح اجرائی آن در بخش مهندسی آب تهیه گردید. این طرح شامل راه ‏اندازی فیزیکی مرکز نیز بوده است. خوشبختانه بودجه احداث مرکز مزبور در سفر دوم ریاست محترم جمهور به استان فارس مورد تصویب قرار گرفت. در حال حاضر گلخانه پژوهشی این مرکز در حال بهره برداری است و عملیات احداث ساختمان اداری – آزمایشگاهی آن به اتمام رسیده است.

از اهداف اصلی راه ‏اندازی این مرکز ارائه راه حل‏ های کاربردی به منظور مقابله با خشکسالی در کشاورزی می باشد. در این راستا شناسائی افراد با تجربه و محقق در زمینه‏ های خشکسالی و همچنین بررسی تحقیقات و مطالعات موجود مد نظر بوده که برگزاری "همایش ملی مسائل و راهکارهای مقابله با خشکسالی" در جهت تحقق هر دو هدف شکل گرفته و در روزهای 23 و 24 اردیبهشت 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز برگزار گردید. سپس با توجه به دستاوردهای این همایش، شورای پژوهشی تشکیل شد و فراخوان طرح‏ های پژوهشی مرتبط با مسائل خشکسالی به نحو مقتضی به اطلاع محققین و پژوهشگران رسید. طرح‏ های دریافتی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تصویب در شورای پژوهشی، بودجه لازم جهت اجرای آنها تصویب و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.

مرکز مطالعات خشکسالی دارای 7 نفر عضو هیات علمی در شورای پژوهشی و 2 نفر کارشناس می­باشد. اعضای هیات علمی: دکتر علیرضا سپاسخواه با تخصص مدیریت آب در مزرعه، آب و خاک، دکتر علی­اکبر کامگارحقیقی با تخصص مدیریت آب در مزرعه، دیم­کاری و رابطه آب، خاک و گیاه، دکتر تورج هنر با تخصص آبیاری و زهکشی و هیدرولیک، دکتر شاهرخ زندپارسا با تخصص مدیریت آب در مزرعه، دکتر سید حمید احمدی با تخصص آبیاری و حفاظت آب، دکتر فاطمه رزاقی با تخصص مدیریت منابع آب، دکتر رضوان طالب­ نژاد با تخصص مدیریت آب در مزرعه و طراحی سیستم­های آبیاری در پیشبرد اهداف مرکز مطالعات خشکسالی فعالیت می­کنند.