حوزه ریاست

 

ریاست دانشکده کشاورزی
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر محمدعلی اکرمی دکترا حشره شناسی کشاورزی استاد akrami@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 

معاونت اداری و مالی دانشکده کشاورزی
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر شهریار کارگر دکترا علوم دامی دانشیار skargar@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر محمدتقی گلمکانی دکترا علوم و صنایع غذایی استاد golmakani@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 
معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکترحمیدرضاپورقاسمی دکترا علوم و مهندسی آبخیزداری استاد hr.pourghasemi@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر مهدی مرادی حسن آبادی دکترا مهندسی بیوسیستم دانشیار moradih@shirazu.ac.ir 07136138190