حوزه ریاست

 

ریاست دانشکده کشاورزی
 
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر سید محسن تقوی دکترا بیماری شناسی گیاهی استاد mtaghavi@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 

معاونت اداری و مالی دانشکده کشاورزی
 
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر محمدحسن طرازکار دکترا اقتصاد کشاورزی استادیار tarazkar@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
 
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر عباس عالم زاده دکترا بیوتکنولوژی ملکولی دانشیار alemzadeh@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 
معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
 
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکترحمیدرضاپورقاسمی مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشیار hr.pourghasemi@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی
 
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر آریا وزیرزاده دکترا مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار vazirzadeh@shirazu.ac.ir 07136138190