علوم و مهندسی آب

 

هدف‌ این‌ رشته‌ استفاده‌ از آب‌ در کشاورزی‌ است‌. بنابراین‌ یک‌ مهندس‌ آب باید با آب‌ و ویژگی‌های‌ آن‌، طریقه‌ استحصال‌ آب‌، طریقه‌ انتقال‌ آب‌ به‌ محل‌ مصرف‌ و طریقه‌ مصرف‌ آب‌ آشنا باشد و برای‌ تسلط‌ به‌ موارد فوق لازم‌ است‌ که‌ از دانش‌های‌ دیگری‌ از قبیل‌ زمین‌شناسی‌، هواشناسی‌، خاک‌شناسی‌، گیاه‌شناسی‌، طراحی‌ و ساخت‌ تأسیسات‌ آبی‌ و مکانیزم‌ مصرف‌ آب‌ توسط‌ خاک‌ و گیاه‌ اطلاع‌ داشته‌ باشد. به‌ عبارت‌ دیگر این گرایش‌، علم‌ آب‌ و خاک‌ است‌ و دانشجویان‌ درباره‌ نحوه‌ رساندن‌ آب‌ تا مزرعه‌ توسط‌ کانال‌ها یا لوله‌های‌ انتقال‌ آب‌ و شبکه‌های‌ توزیع‌ آب‌ در زمین‌ زراعی‌، تأمین‌ نیاز محصولات‌ زراعتی‌ و باغی‌ با روش‌های‌ مختلف‌ آبیاری‌، خارج‌ ساختن‌ آب‌های‌ اضافی‌ از پیرامون‌ ریشه‌ به‌ منظور تنفس‌ ریشه‌ گیاه‌ توسط‌ شبکه‌های‌ زهکشی‌ و احداث‌ سدهای‌ انحرافی‌ و خاکی‌ برای‌ آبیاریِ کشاورزی‌ آموزش‌ می‌بینند. بدون شک مهندسین آب در هر کشوری این مسئولیت مهم را بر عهده دارند افرادی که در رشته مهندسی کشاورزی ــ آب ( مهندسی آبیاری سابق )  دانش و تخصص لازم را برای استحصال آب ، توزیع صحیح آب و طراحی هیدرولیکی تاسیسات آبی به دست می آورند. به عبارت دیگر دانشجویان رشته مهندسی آب در دوره کارشناسی بخشی از دروس رشته مهندسی عمران آب و بخشی از دروس رشته کشاورزی را  مطالعه می کنند چرا که هدف این رشته استفاده از آب در کشاورزی است . بنابراین یک مهندس آب، باید با آب و ویژگی های آن ، طریقه استحصال آب، طریقه انتقال آب به محل مصرف و طریقه مصرف بهینه آب آشنا باشد و برای تسلط به موارد فوق لازم است که از دانشهای دیگری از قبیل زمین شناسی، گیاه شناسی ،خاک شناسی ، طراحی و ساخت تاسیسات آبی و  مکانیزم مصرف آب توسط خاک و گیاه اطلاع داشته باشد. برای مثال باید بداند که یک باغ به چقدر آب نیاز دارد و گیاه باغی چه فرقی با گیاه علوفه ای دارد. یا اینکه بداند در کشت سنتی ، کشت مکانیزه و کشت آبیاری تحت فشار چقدر آب مصرف می شود. و همچنین باید بداند که یک سد چه ارتفاع، عرض، حجم وفشار و بیرون ریزی آب باید داشته باشد( استاتیک و مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها).

 

 

test

دانلود سرفصل فارسی

دانلود سرفصل انگلیسی

 

 

بخش مهندسی آب درمقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش دانشجو می پذیردکه به شرح ذیل می باشد:

1- رشته علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی

دانلود سرفصل فارسی

دانلود سرفصل انگلیسی

 

2- رشته علوم ومهندسی آب- گرایش سازه های آبی

دانلود سرفصل فارسی

دانلود سرفصل انگلیسی

 

3- رشته علوم ومهندسی آب- گرایش هواشناسی کشاورزی

دانلود سرفصل فارسی

دانلود سرفصل انگلیسی

 

بخش مهندسی آب در مقطع دکتری در سه گرایش دانشجو می پذیرد که به شرح ذیل می باشد:

1- علوم ومهندسی آب - گرایش ابیاری و زهکشی

دانلود سرفصل فارسی

دانلود سرفصل انگلیسی

 

2- علوم ومهندسی آب - گرایش سازه های آبی

دانلود سرفصل فارسی

دانلود سرفصل انگلیسی

 

3-علوم ومهندسی آب - گرایش هواشناسی کشاورزی

دانلود سرفصل فارسی

دانلود سرفصل انگلیسی