مقطع کارشناسی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

مقطع کارشناسی ارشد

          رشته اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

          رشته اگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

          رشته اگروتکنولوژی گرایش علوم علف های هرز

          رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

 

 

 

 

مقطع دکترا

          رشته اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

          رشته اگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

          رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی