برنامه دوره کارشناسی علوم دامی

 

 

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 

 

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه طیور

 

 

 

دکتری تخصصی رشته علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور