برنامه درسی دوره کارشناسی رشته گیاهپزشکی

                      دروس علوم پایه                                                        دروس اصلی

ردیف

نام درس

واحد

 

ردیف

نام درس

واحد

1

زیست شناسی عمومی

2

1

طرح آزمایش های کشاورزی 1

3

2

ریاضیات عمومی

3

2

آبیاری عمومی

3

3

گیاهشناسی 1

3

3

هوا و اقلیم شناسی

3

4

گیاهشناسی 2

3

4

اقتصاد کشاورزی

3

5

اکولوژی کشاورزی

3

5

خاکشناسی عمومی

3

6

فیزیک عمومی کشاورزی

3

6

زراعت عمومی

3

7

شیمی عمومی پایه

3

7

باغبانی عمومی

3

8

مبانی شیمی آلی

3

8

حشره شناسی و دفع آفات مقدماتی

3

9

بیوشیمی عمومی

3

9

بیماری­های گیاهی

3

10

آمار و احتمالات

3

10

ماشینهای کشاورزی

3

11

ژنتیک

3

11

عملیات کشاورزی

3

12

جانورشناسی کشاورزی

3

 

 

 

جمع واحد

35

جمع واحد

33

 

دروس تخصصی اجباری                                                 دروس اختیاری

ردیف

نام درس

واحد

 

ردیف

نام درس

واحد

1

حشره شناسی تخصصی

3

1

اصول اصلاح نباتات

3

2

قارچ شناسی

3

2

میکروبیولوژی عمومی

3

3

آفات مهم گیاهان زراعی

3

3

اصول نگهداری مواد غذایی

3

4

بیماری های مهم گیاهان زراعی

3

4

زراعت غلات

3

5

اصول مدیریت آفات گیاهی

3

5

بیوتکنولوژی گیاهی

2

6

اصول مدیریت بیماری های گیاهی

3

6

دامپروری عمومی

3

7

تکنولوژی مبارزه شیمیایی

1

7

آشنایی با کامپیوتر

2

8

علفهای هرز و کنترل آنها

3

8

کارآفرینی

2

9

سمینار

1

9

زراعت غلات 2 واحدی

2

10

آفات مهم گیاهان جالیز- سبزی و زینتی

2

10

اخلاق حرفه ای -کشاورزی

2

11

مبانی تولید ارگانیک

2

11

بیماریهای مهم گیاهان جالیز- سبزی و زینتی

2

12

آشنایی با دفاع مقدس

2

13

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران

2

12

کنه­شناسی

2

14

اخلاق حرفه ای - کشاورزی

2

13

نماتدشناسی

2

15

مهارتهای زندگی دانشجوئی

2

14

آفات انباری

2

16

تصفیه آب و فاضلاب

2

15

کارآموزی

2

17

رویداد کارآفرینی در کشاورزی

2

16

ویروس ها و پروکاریوتهای بیماری­زای گیاهی

2

18

مدیریت کسب و کارهای فناورانه در کشاورزی

2

6 واحد

17

آفات مهم درختان میوه

3

 

18

بیماری­های مهم درختان میوه

3

جمع واحد

43

 

 

 

برنامه دروس مصوب دانشجویان مقطع کارشناسی ­ارشد بیماری­ شناسی گیاهی

 

رشته

گرایش

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ترم ارائه

نوع درس

کارشناسی­ ارشد بیماری­ شناسی گیاهی

ندارد

قارچ­ شناسی تکمیلی

130541011

3

اول

تخصصی اجباری

اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی

130541031

3

اول

تخصصی اجباری

روش­ها و وسایل تحقیق در بیماری­ شناسی گیاهی

130541101

3

اول

تخصصی اجباری

ویروس­ شناسی گیاهی

130541021

3

دوم

تخصصی اجباری

مدیریت مبارزه با بیماری­های گیاهی

130541041

3

دوم

تخصصی اجباری

پروکاریوت­های بیماری­زا در گیاهان

130541061

3

دوم

تخصصی اجباری

نماتدشناسی تکمیلی

130541071

3

دوم

تخصصی انتخابی

بیولوژی و اکولوژی عوامل بیماری­زای خاکزاد

130541111

3

دوم

تخصصی انتخابی

روش­های مولکولی در بیماری شناسی گیاهی

130541141

3

سوم

تخصصی انتخابی

سمینار 1

130541081

1

سوم

تخصصی اجباری

پایان­ نامه

130542101

6

چهارم

تخصصی اجباری

پایان­ نامه

130542111

0

پنجم به بعد

تخصصی اجباری

 

*******************************************************************************************************************

برنامه دروس مصوب دانشجویان مقطع کارشناسی ­ارشد حشره­ شناسی کشاورزی

 

رشته

گرایش

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ترم ارائه

نوع درس

کارشناسی ارشد حشره ­شناسی کشاورزی

ندارد

مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات

130542201

3

اول

تخصصی اجباری

سم شناسی تکمیلی

130542111

3

اول

تخصصی اجباری

روش های آماری و وسایل تحقیق در حشره شناسی کشاورزی

130542011

2

اول

تخصصی انتخابی

مدیریت مبارزه با آفات

130542041

2

اول

تخصصی اجباری

اکولوژی حشرات

130542031

3

دوم

تخصصی اجباری

کنترل بیولوژیک حشرات

130542051

2

دوم

تخصصی اجباری

رده بندی حشرات

130542071

3

دوم

تخصصی اجباری

کنه شناسی تکمیلی

130542101

3

دوم

تخصصی اجباری

پایان نامه

130542241

6

سوم

تخصصی اجباری

پایان نامه

130542251

0

چهارم به بعد

تخصصی اجباری

 

 

 

برنامه دروس مصوب دانشجویان مقطع دکتری بیماری شناسی گیاهی

 

رشته

گرایش

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ترم ارائه

نوع درس

دکتری بیماری شناسی گیاهی

ندارد

ژنتیک عوامل بیماری­زای گیاهی

130571011

3

اول

تخصصی اجباری

مدیریت عوامل بیماری­زای گیاهی تکمیلی

130571031

3

اول

تخصصی اجباری

بیوانفورماتیک

130571081

3

اول

تخصصی انتخابی

روشهای پیشرفته تحقیقات در بیماری­شناسی گیاهی

130571071

3

دوم

تخصصی اجباری

مباحث نوین در پروکاریوتهای بیماریزا در گیاهان

130571191

3

دوم

تخصصی اجباری

ویروس­شناسی تکمیلی

130571131

3

دوم

تخصصی اجباری

قارچ شناسی عملی پیشرفته- رده بندی گروه های خاص قارچ

130571101

2

دوم

تخصصی اجباری

مباحث نوین در قارچ شناسی

130571161

3

دوم

تخصصی اجباری

مباحث نوین در نماتدشناسی

130571211

3

دوم

تخصصی اجباری

نماتولوژی تکمیلی2

130571231

3

دوم

تخصصی انتخابی

سمینار 1 دوره دکتری

130571111

1

دوم یا سوم

تخصصی اجباری

مسئله مخصوص

130571121

2

دوم یا سوم

تخصصی انتخابی

آزمون جامع

130571181

0

چهارم

تخصصی اجباری

رساله

130571175

6

پنجم به بعد

تخصصی اجباری