نام رشته 

علوم و مهندسی باغبانی

 

مهندسی فضای سبز