تشکل های دانشجویی

1-بسیج دانشجویی
2- انجمن اسلامی
3 – جامعه اسلامی
4 – شورای صنفی
5- انجمن علمی
6 –کانون ثارا.... 
7 –  شورای اسلامی خوابگاهها 
8 – هیات فاطمیون
9- کانون شهید چمران(ویژه دانشجویان شاهد ایثارگر)