فعالیت های پژوهشی

 

عناوین پروژه های پیشنهادی

  1. غربال و شناسایی جدایه های برتر میکروبی برای تولید محرک های رشد گیاهی با تاکید بر خصوصیات ضد ویروسی،حشره کشی، ضد میکروبی ( قارچ و ویروس) و ضد شوری
  2. بهینه سازی ترکیبات با پایه کیتوزان برای تولید محرک های رشد و آفت کش ها گیاهی
  3. تولید و بهینه سازی انواع آمینواسید گیاهی و جانوری برای تولید محرک های رشد و آفت کش ها گیاهی

.4غربال و شناسایی گونه های گیاهی برای تولید آفت کش

 

 

عنوان 

 

توضیحات

عکس  و فیلم  درصورت وجود

 

عنوان 

 

توضیحات

عکس  و فیلم  درصورت وجود

 

عنوان 

 

توضیحات

عکس  و فیلم  درصورت وجود

 

عنوان 

 

توضیحات

عکس  و فیلم  درصورت وجود