مراکز پژوهشی

مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی

مرکز فراوری آبزیان

مرکز تحقیقات کوشکک

مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی