واحدها

 

اداره آموزش دانشکده کشاورزی
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
دکتر عبدالصمد غلامی رئیس اداره آموزش 8217  07132286064
       
مهندس مریم اسمعیلی کارشناس آموزش 8221 07136138221
       
پروین دهقانی کارشناس آموزش 8216 07136138216
       
مهندس حمیدرضا پورسعادت کارشناس آموزش 8222 07136138222
       
مریم اسفندیاری بیات کارشناس آموزش 8016 07136138016
       
آسیه یوسفی کمک کارشناس آموزش 8219 07136138219

 

---------------------------------------------------

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
       
نام و نام خانوادگی   سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
مهندس پروین خلیق زاده  کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی 8208 07132286116
       
مهندس شیوا زارع  کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی 8416 07132286307
       

 

---------------------------------------------------

امور پژوهشی دانشکده کشاورزی
       
نام و نام خانوادگی   سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
مهندس ابراهیم فرمانده کارشناس امور پژوهشی 8031 07132277791
       

 

---------------------------------------------------

امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی
       
نام و نام خانوادگی   سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
احمد علیپور کارشناس 8150 07136138150
       
رعنا زارعی کارشناس 8186 07132286310

 

---------------------------------------------------

 

مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده کشاورزی
       
نام و نام خانوادگی   سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
مهندس رامین امینی مسوول مرکز کامپیوتر و اینترنت  8423 07132276744 - 07136138423
       
مهندس محمد حمیدی آزاد کاردان شبکه مرکز کامپیوتر و اینترنت 8130 07132276744 - 07136138130
       
میترا صداقت مسئول دفتر مرکز کامپیوتر و اینترنت 8130 07132276744 - 07136138130