پرسنل

مرضیه موسوی نسب

مرضیه موسوی نسب 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صدیقه بابایی

صدیقه بابایی  

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمهدی نصیری

سیدمهدی نصیری 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرجان مجدی نسب

مرجان مجدی نسب 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مرجان مجدی نسب

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  (لطفا نام و نام خانوادگی را به صفحه استاد لینک دهید و این نوشته را پاک کنید)

 مرتبه علمی

 تخصص: 

 تلفن:

 پست الکترونیکی:

 


مرجان مجدی نسب

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  (لطفا نام و نام خانوادگی را به صفحه استاد لینک دهید و این نوشته را پاک کنید)

 مرتبه علمی

 تخصص: 

 تلفن:

 پست الکترونیکی:

 


مرجان مجدی نسب

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  (لطفا نام و نام خانوادگی را به صفحه استاد لینک دهید و این نوشته را پاک کنید)

 مرتبه علمی

 تخصص: 

 تلفن:

 پست الکترونیکی:

 

نام و نام خانوادگی: مریم رحمانی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8269

تلفن مستقیم: 07136134911

دورنگار: 07136134911

نام و نام خانوادگی: مریم رحمانی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8269

تلفن مستقیم: 07136134911

دورنگار: 07136134911

نام و نام خانوادگی: مریم رحمانی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8269

تلفن مستقیم: 07136134911

دورنگار: 07136134911

نام و نام خانوادگی: مریم رحمانی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8269

تلفن مستقیم: 07136134911

دورنگار: 07136134911

نام و نام خانوادگی: مریم رحمانی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8269

تلفن مستقیم: 07136134911

دورنگار: 07136134911

نام و نام خانوادگی: مریم رحمانی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8269

تلفن مستقیم: 07136134911

دورنگار: 07136134911

نام و نام خانوادگی: مریم رحمانی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8269

تلفن مستقیم: 07136134911

دورنگار: 07136134911

نام و نام خانوادگی: مریم رحمانی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8269

تلفن مستقیم: 07136134911

دورنگار: 07136134911

نام و نام خانوادگی: مریم رحمانی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8269

تلفن مستقیم: 07136134911

دورنگار: 07136134911

نام و نام خانوادگی: مریم رحمانی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8269

تلفن مستقیم: 07136134911

دورنگار: 07136134911