پرسنل

علیرضا افشاریفر

علیرضا افشاریفر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا افشاریفر

علیرضا افشاریفر 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

کرامت اله ایزدپناه جهرمی (retired)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلی اکبر بهجت نیا

سیدعلی اکبر بهجت نیا (retired)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی: مهسا معقولی

سمت: کارشناس ازمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8110

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: هنگامه قطبی

سمت:کارشناس ازمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8110

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: حامد پوربخش

سمت: کارشناس ازمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8103

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: صادق ذوالفقارلو

سمت: تکنسین گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8115

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: عبدالحمید رحیمی زنجیرانی

سمت: تکنسین گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8114

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: صدرالدین بیاتی

سمت: خدمات

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8115

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی: 

سمت: 

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

دورنگار: