سید محمد هاشم حسینی

سید محمد هاشم حسینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

نام و نام خانوادگی:  محمد صادق صادقی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تخصص : دکتری ویروس شناسی گیاهی

تلفن داخلی: 8488

 

 

نام و نام خانوادگی:  فاطمه قاسمی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تخصص : دکتری شیمی تجزیه

تلفن داخلی: 8488

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه نداف

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تخصص : ارشد شیمی تجزیه

تلفن داخلی: 8488