بهرام حیدری

بهرام حیدری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 16 نتیجه
از 1
 
change-logo

محمدتقی اساد (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یحیی امام

یحیی امام 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدجعفر بحرانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن پاک نیت

حسن پاک نیت (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصور تقوایی

منصور تقوایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

الهه توکل 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا حمیدی

رضا حمیدی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهرام حیدری

بهرام حیدری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی دادخدایی

علی دادخدایی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومن راضی

هومن راضی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین شاهسوند حسنی

حسین شاهسوند حسنی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس عالم زاده

عباس عالم زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن عدالت

محسن عدالت 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین غدیری

حسین غدیری (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعبدالرضا کاظمینی

سیدعبدالرضا کاظمینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روح اله نادری خراجی

روح اله نادری خراجی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 16 نتیجه
از 1

نام و نام خانوادگی: معصومه حسن لی

سمت: کارشناس آموزش - مسوول دفتر

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8239

تلفن مستقیم: 07132286134 و 07136138239

دورنگار: 07132286134

نام و نام خانوادگی: محمد رضا متقی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8255

تلفن مستقیم: 07136138255 و 07132277708

دورنگار:  

نام و نام خانوادگی: محمود ایزدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8160

تلفن مستقیم: 07136138160 و 07132277708

دورنگار:  

نام و نام خانوادگی: اصغر گودرزی

سمت: کارشناس

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8141

تلفن مستقیم: 07136138141

دورنگار:  

نام و نام خانوادگی: محمد کاظمی

سمت: گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8231

تلفن مستقیم: 07136138231

دورنگار:  

نام و نام خانوادگی: اله نظر شفیعی

سمت: خدماتی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8237

تلفن مستقیم: 07136138237

دورنگار: