محمد دادپسند

محمد دادپسند  

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1
 
هادی آتشی

هادی آتشی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر اخلاقی

امیر اخلاقی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جمشید ایزدی فرد (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا جعفرزاده شیرازی

محمد رضا جعفرزاده شیرازی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد دادپسند

محمد دادپسند  

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا رضوانی

محمد رضا رضوانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ابراهیم روغنی حقیقی فرد (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدجواد ضمیری

محمدجواد ضمیری (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مسعود عرب ابوسعدی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین عشایری زاده

امین عشایری زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمهدی قریشی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهریار کارگر

شهریار کارگر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1

نام و نام خانوادگی: مژگان امیدی

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8301

تلفن مستقیم: 07136138301

 

دورنگار:07132286073

نام و نام خانوادگی: عباس مسلمی حقیقی

سمت: کارشناس

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8304

تلفن مستقیم: 07132286073

دورنگار: 07132286073

نام و نام خانوادگی: فرزاد رضازاده

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8304

تلفن مستقیم: 07134968304

دورنگار: 07132286073

 

نام و نام خانوادگی: سارا سهامی

سمت: رابط آموزشی بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8148

تلفن مستقیم:32287137

دورنگار: 32286073

نام و نام خانوادگی:فریدون زارع

سمت: خدماتی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

دورنگار: 07132286073