صدیقه صفرزاده شیرازی

صدیقه صفرزاده شیرازی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 
change-logo

سیدعلی ابطحی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید باقرنژاد

مجید باقرنژاد (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالمجید رونقی

عبدالمجید رونقی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی زارعی

مهدی زارعی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صدیقه صفرزاده شیرازی

صدیقه صفرزاده شیرازی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا قاسمی

رضا قاسمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید علی اکبر موسوی

سید علی اکبر موسوی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جعفر یثربی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 8 نتیجه
از 1

نام و نام خانوادگی:مهندس ام البنین هاشمی

سمت: کارشناس بخش- مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8251

تلفن مستقیم: 07132286146

دورنگار: 07132286146

نام و نام خانوادگی: مجتبی جعفری حقیقی

سمت: کارشناس علوم خاک

شرح وظایف: مسئول آزمایشگاههای  فیزیک و حفاظت خاک، بیولوژی خاک، ایکس ری و کانی شناسی، سایت فرسایش بادی و ریزگردها، کارشناس فیزیک بهداشت دانشکده، ....

تلفن داخلی: 8275

تلفن مستقیم: 07136138275

دورنگار: 07132286146

رایانامه: soilscience2000@gmail.com

نام و نام خانوادگی: مهندس جواد مقصودی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: مسئول آزمایشگاه اتمیک ،....

تلفن داخلی: 8380

تلفن مستقیم: 07136138380

دورنگار: 07132286146

نام و نام خانوادگی:مهندس حسین قشلاقی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی،....

تلفن داخلی: 8351

تلفن مستقیم: 07136138351

دورنگار: 07132286146

نام و نام خانوادگی: رحمت الله اسفندیاری

سمت: تکنسین 

شرح وظایف: تکنسین گلخانه

تلفن داخلی: 8334

تلفن مستقیم: 07136138334

دورنگار: 

نام و نام خانوادگی:احسان اسفندیاری

سمت: خدماتی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8258

تلفن مستقیم: 07136138258

دورنگار: