مرضیه موسوی نسب

مرضیه موسوی نسب 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 11 نتیجه
از 1
 
محمدهادی اسکندری

محمدهادی اسکندری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جلال جمالیان نصرابادی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید محمد هاشم حسینی

سید محمد هاشم حسینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه غیاثی

فاطمه غیاثی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محبوبه فضایلی

محبوبه فضایلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد تقی گلمکانی

محمد تقی گلمکانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرجان مجدی نسب

مرجان مجدی نسب 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا مصباحی

غلامرضا مصباحی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرضیه موسوی نسب

مرضیه موسوی نسب 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد نیاکوثری

مهرداد نیاکوثری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی هاشمی

هادی هاشمی  

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 11 نتیجه
از 1

نام و نام خانوادگی: نرگس دهشکار

سمت: مسئول دفتر بخش و کارشناس آموزش

 

تلفن داخلی: 8223

تلفن مستقیم: 07136138223

دورنگار: 07132286110

نام و نام خانوادگی: پریسا شفیعی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تلفن داخلی: 8266

تلفن مستقیم: 07136138266

 

نام و نام خانوادگی: اعظم کشتکاران

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تلفن داخلی: 8266

تلفن مستقیم: 07136138266

نام و نام خانوادگی: مرتضی محرری

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تلفن داخلی: 8245

تلفن مستقیم: 07136138245

نام و نام خانوادگی: مهدی فهندژ سعدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تلفن داخلی: 8245

تلفن مستقیم: 07136138245

نام و نام خانوادگی: فاطمه سلیمانی

سمت: نیروی خدماتی

 

نام و نام خانوادگی: کنعان اسفندیاری

سمت: نیروی خدماتی