اصغر رمضانیان

اصغر رمضانیان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 14 نتیجه
از 1
 
محمد اعتمادی شلمزاری

محمد اعتمادی شلمزاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عنایت اله تفضلی بندری (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل جوکار

ابوالفضل جوکار 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مرتضی خوشخوی زهتاب (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه رؤف فرد

فاطمه رؤف فرد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجید راحمی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اصغر رمضانیان

اصغر رمضانیان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد جمال سحر خیز

محمد جمال سحر خیز 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اختر شکافنده نوبندگانی

اختر شکافنده نوبندگانی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا شهسوار

علیرضا شهسوار 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن صالحی

حسن صالحی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سعید عشقی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی قرقانی

علی قرقانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر کرمی

اکبر کرمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 14 نتیجه
از 1

نام و نام خانوادگی: مریم بنی اسدیان

سمت: مسئول دفتر بخش - کارشناس آموزش مقطع کارشناسی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8280

تلفن مستقیم: 07136138280 و 0712286133

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه اسفندیاری 

سمت: کارشناس آزمایشگاه - کارشناس پژوهشی 

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8282 و8294

تلفن مستقیم: 07136138282 و 07136138294

 

نام و نام خانوادگی:  زهرا عفیفی پور

سمت: کارشناس آزمایشگاه-کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8282

تلفن مستقیم: 07136138282

 

نام و نام خانوادگی:  پیام مختاری

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8286

تلفن مستقیم: 07136138286

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر صفرزاده

سمت: تکنسین گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8287

تلفن مستقیم: 07136138287

 

نام و نام خانوادگی: اصغر نوری

سمت: تکنسین گلخانه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8287

تلفن مستقیم: 07136138287

 

نام و نام خانوادگی: میثم صحرانورد

سمت: خدمات بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8289

تلفن مستقیم: 07136138289