کارمندان

 

مدیریت دانشکده کشاورزی
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
فاطمه شمشیری
مسئول دفتر ریاست دانشکده 8201- 8200 07132276906

 

------------------------------------------------

 

امور اداری دانشکده کشاورزی 
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
مهندس اصغر صحرانورد  رییس اموراداری 8218 07132277790

 

------------------------------------------------

 

دبیرخانه دانشکده کشاورزی
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
 فرحناز صحرایی متصدی امور دفتری 8207 07136138207
       
لیلا کامرانی کارشناس اموراداری 8293 07136138293
       
ربابه لطف الهی   8210 07132277790

 

------------------------------------------------

 

حسابداری دانشکده کشاورزی 
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
محمدهادی مریخ رییس حسابداری  8290 07132276904
       
ملیحه دباغ جامنشی حسابدار 8214 07136138213
       
جهانزیر نجفی حسابدار 8337 07136138337
       
سعید زارع حسابدار 8215 07136138215
       
منوچهر طیبی امین اموال 8248 09179098405