کارمندان

 

مدیریت دانشکده کشاورزی
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
فاطمه شمشیری
مسئول دفتر ریاست دانشکده 8201- 8200 07132276906

 

------------------------------------------------

 

امور اداری دانشکده کشاورزی 
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
مهندس اصغر صحرانورد  رییس اموراداری 8218 07132277790
       
مهندس ابراهیم فرمانده کارشناس امور اداری 8031 07132277791
       

 

------------------------------------------------

 

دبیرخانه دانشکده کشاورزی
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
 فرحناز صحرایی کارشناس اموراداری 8207 07136138207
       
لیلا کامرانی کارشناس اموراداری 8293 07136138293
       
نازنین لطف الهی کارشناس اموراداری 8210 07132277790

 

------------------------------------------------

 

حسابداری دانشکده کشاورزی 
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
ملیحه دباغ جامنشی رییس حسابداری  8290 07132276904
       
جهانزیر نجفی حسابدار 8337 07136138337
       
سعید زارع حسابدار 8215 07136138215
       
منوچهر طیبی امین اموال 8248 09179098405