گروه های آموزشی

 • مهندسی آب
 • اقتصاد کشاورزی
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • علوم باغبانی
 • علوم خاک
 • تولید و ژنتیک گیاهی
 • علوم دامی
 • علوم و صنایع غذایی
 • گیاه پزشکی
 • مهندسی بیوسیستم
 • مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
 • مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
 • مرکز پژوهشی فرآوری آبزیان
 • مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی