آزمایشگاه ها

آزمایشگاه ها


آزمایشگاه های پژوهشی بخش گیاه پزشکی  و ویروس شناسی 

بیماری شناسی عمومی

قارچ شناسی

نماتد شناسی

بیماری های خاکزاد

باکتری شناسی

مولکولی

ژل

اکولوژی حشرات

مبارزه بیولوژیک

کنه شناسی

سیستماتیک حشرات

ویروس شناسی

الکتروفورز

PCR

الکترون میکروسوپی

Cloning

کشت بافت

سانتریفیوژ

 

آزمایشگاه های بخش مهندسی آب 

 

هوا و اقلیم شناسی

زهکشی

هیدرولیک

آبیاری

مکانیک خاک

نقشه برداری

هیدرولیک رسوب

محیط زیست

ایستگاه تحقیقات صحرایی

ایستگاه هواشناسی

گلخانه شیشه ای بخش مهندسی آب

گلخانه پلاستیکی بخش مهندسی آب

ایستگاه هواشناسی در کوشکک

ایستگاه لایسیمتر در کوشکک

ایستگاه های لایسیمتر در دانشکده

 

آزمایشگاه های بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 

ماهیان زینتی

بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست

فرآوری محصولات شیلاتی

گارگاه مداربسته آبزی پروری

میکروبیولوژی

فیزیولوژی و بیوشیمی آبزیان

شیمی

فرسایش و بیابان ردایی

هرباریوم

ژئوماتیک

 

آزمایشگاه های بخش باغبانی 

گلکاری

تغذیه و هورمون ها

گرمسیری و نیمه گرمسیری

سردسیری

فیزیولوژی پس از برداشت

سبزی کاری

گیاهان دارویی

کشت بافت

 

آزمایشگاه های بخش زراعت و اصلاح نباتات 

 سیتوژنتیک

ژنتیک و اصلاح نباتات مولکولی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

علف های هرز

غلات

تکنولوژی بذر

 

آزمایشگاه های بخش علوم خاک

تحقیقاتی

تخصصی

بیولوژی و بیوتکنولوژی

فیزیک و حفاظت خاک

ارشد(کارشناسی ارشد)

XRD

میکرومورفولوژی

اتمیک

 

آزمایشگاه های بخش علوم دامی 

تغذیه

فیزیولوژی

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی

آزمایشگاه مرکزی

 

آزمایشگاه بخش ترویج و آموزش کشاورزی 

سمعی و بصری

 

آزمایشگاه های بخش علوم و صنایع غذایی 

خشکبار

غلات

اولتراسوند

میکروب

G.C

تجزیه

ارشد 1

ارشد 2

 

 


آخرین اخبار

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts توسط جناب آقای دکتر اکبر کرمی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و جناب آقای...
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون