بخش مهندسی آب- امکانات آموزشی

بخش مهندسی آب- امکانات آموزشی


آزمایشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با زیر بنای 137 متر مربع

تجهیزات موجود:

 • دو دستگاه تعیین مرکز فشار
 • دودستگاه اندازه گیری نیروی مومنتم جریان آب
 • یک دستگاه روزنه
 • دستگاه رم پمپ
 • دستگاه رینولدز
 • دستگاه ضربه قوچ
 • دستگاه اندازه گیری راندمان پمپ – توربین
 • تابلو تعیین افت اتصالات
 • فلوم آزمایشی روباز
 • دستگاه بررسی جریان گردابی
 • دستگاه تعیین نفوذپذیری خاک درسدها
 • دستگاه کاویتاسیون
 • دستگاه تعادل جسم شناور
 • 7 دستگاه میز هیدرولیکی

دراین آزمایشگاه آزمایش های مربوط به واحدهای عملی درس هیدرولیک انهار(کارشناسی)  ودرس های هیدرولیک (کارشناسی) – پمپ وپمپاژ(کارشناسی) – طراحی سازه های آبی (2) (کارشناسی) انجام می گردد.

سالیانه از دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه بیرجند، جهرم و داراب، دانشجویان برای انجام آزمایش هایی مربوط به سرفصل دروس هیدرولیک، مکانیک سیالات و پمپ ها از این آزمایشگاه بازدید می نمایند.

 کارشناس آزمایشگاه:مهندس پروانه ضیمران

آزمایشگاه فیزیک و مکانیک خاک

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با سطح زیر بنای 130 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط ماسه ای
 • دانه بندی خاک با استفاده از الک
 • دانه بندی خاک با استفاده از روش هیدرومتری
 • تعیین فرم های پلاستیکی و شن و ماسه به روش ارزش ماسه ای
 • تعیین حدود اتربرگ در خاکها (تعیین حد روانی)
 • تعیین حدود اتر برگ در خاکها (تعیین حد خمیری)
 • آزمایش تراکم
 • تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب مصالح ریز دانه
 • آزمایش تک محوری

در این آزمایشگاه آزمایشهای واحد عملی دروس مکانیک خاک ، رابطه آب و خاک و گیاه ، دیمکاری و تکنولوژی خاک و بتن در مقطع کارشناسی و آزمایشهای پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود.

کارشناس آزمایشگاه:آقای محسن ثنایی 

آزمایشگاه آبیاری عمومی

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با سطح زیر بنا 80 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی

 • اندازه گیری میزان رطوبت و مکش خاک در حد ظرفیت زراعی(FC) و نقطه پژمردگی (PWP) ومنحنی مشخصه رطوبتی خاک
 • اندازه گیری رطوبت خاک به روش TDR
 • اندازه گیری ضریب نفوذ پذیری خاک با استوانه های مضاعف
 • اندازه گیری سرعت جریان پمپ با مولینه
 • امکانات انجام روش های مختلف آبیاری از جمله آبیاری بارانی، کرتی، قطره ای، سنترپیوت یا عقربه ای، قرقره ای، خطی و Wheel move
 • اندازه گیری راندمان پمپاژ
 • عصاره گیری خاک اشباع

در این آزمایشگاه آزمایش های واحد عملی درس آبیاری عمومی برای دانشجویان بخش آب و سایر بخش ها انجام می شود و همچنین دانشجویان مقطع ارشد و دکتری آزمایشهای خود را در این آزمایشگاه انجام می دهند.

 کارشناس آزمایشگاه:مهندس فرشید یونس پور

آزمایشگاه نقشه برداری

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با سطح زیر بنا 80 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • انجام کلیه عملیات نقشه برداری بر روی سطوح
 • بررسی و محاسبه نقشه های هوایی
 • همکاری با کلیه بخش های دانشکده جهت امور نقشه برداری

درس عملیات نقشه برداری برای دانشجویان بخش آب و سایر بخش ها ارائه می گردد.

 کارشناس آزمایشگاه: مهندس محمدهاشم نیری راد

آزمایشگاه زهکشی

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با زیر بنای 80 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • اندازه گیری ضریب آبگذری بار ثابت و افتان
 • اندازه گیری نیتروژن کل گیاه و خاک و آب
 • اندازه گیری رطوبت خاک به روش نوترون متر
 • اندازه گیری پتانسیل آب برگ

 

عملیات دروس اصول زهکشی و مهندسی زهکشی مقطع کارشناسی و درس زهکشی تکمیلی و فیزیک خاک کارشناس ارشد در این آزمایشگاه ارائه می گردد. دانشجویان ارشد و دکتری جهت انجام آزمایش های خود از این آزمایشگاه استفاده می نمایند.

 کارشناس آزمایشگاه:مهندس یونس پورو آقای رمضان جعفری

آزمایشگاه هواشناسی

آزمایشگاه آموزشی – تحقیقاتی با زیر بنای 60 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • ارائه عملیات درس هواشناسی برای بخش و سایر بخش های دانشکده
 • اندازه گیری سطح برگ گیاه
 • اندازه گیری فتوسنتز گیاه

 کارشناس آزمایشگاه:مهندس سوسن اسفندیاری

آزمایشگاه هیدرولیک رسوب

آزمایشگاه تحقیقاتی با فضای سر پوشیده به مساحت 800 متر مربع و فضای باز به مساحت 4000 متر مربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • مخزن آب اصلی آزمایشگاه به حجم 100 متر مکعب
 • مدل فیزیکی سر ریز های جانبی(طول 22 متر و عرض 2 متر و دبی 40 لیتر در ثانیه)
 • مدل فیزیکی حوضچه های گردابی ( طول کانال 10 متر، قطر حوضچه های حلزونی 1 متر و دبی 11 لیتر در ثانیه)
 • مدل فیزیکی سرریز جانبی جهت مطالعه تاثیر شیب بالا دست سر ریز بر روی ضریب تخلیه سر ریز به طول کانال 40 متر، عرض 70 سانتیمتر و عمق 45 سانتیمتر نوع بتنی با شیب های جانبی 5/0: 1 ،1:1 ، 5/1: 1 و 90 درجه
 • مدل فیزیکی دریچه های قطاعی( طول کانال 60 متر ،ارتفاع 1 متر و عرض 1 متر) با سه دریچه قطاعی

کارشناس آزمایشگاه: آقای محسن ثنایی و آقای امان زارع

آزمایشگاه صحرایی

آزمایشگاه صحرایی به مساحت 25000 متربع

پتانسیل آزمایشگاهی شامل

 • اندازه گیری دبی جریان با انواع سرریزها ، روزنه، پارشال فلوم
 • لایسیمتر های وزنی و غیر وزنی
 • انواع کانال با پوشش های مختلف از قبیل بتنی ، آجری، آسفالت، قلوه ای و سنگی هر کدام به طول 100 متربا مقطع ذوزنقه ای و مستطیلی
 • آزمایشگاه "هیدرولیک مجاری روبازدر زمینی به مساحت 170 متر مربع از دو کانال موازی (طول 14 متر، عرض 40 سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر)، یک ایستگاه پمپاژ آب به ظرفیت 50 لیتر در ثانیه و یک سایبان تشکیل شده است. تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه که شامل وسایل اندازه­گیری دبی، تراز سطح آب، سرعت جریان و ... می­باشد نیز تهیه و نصب شده است. این آزمایشگاه دارای قابلیت­های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب می­باشد.

آزمایشگاه محیط زیست

آزمایشگاه تحقیقاتی که در آن به منظور تامین اهدافی مانند تعیین کیفیت آب آبیاری, پسابهای صنعتی وکشاورزی , استفاده مجدد از پساب ها وارزیابی اثرات کاربردکودهای شیمیایی ,سموم وسایر آلاینده های صنعتی وکشاورزی روی منابع آب وخاک, فعالیت های زیر صورت می گیرد:

 • اندازه گیری کاتیون ها وآنیون های نمونه های آب وخاک
 •  اندازه گیری فلزات سنگین درنمونه های آب , خاک وگیاه
 • اندازه گیری سموم کشاورزی درنمونه های آب وخاک
 •  آزمایش های میکربی مرتبط به آب ,فاضلاب وگیاه
 • تعیین اکسیژن محلول (DO) , نیازشیمیایی اکسیژن (COD) , نیاز بیولوژیکی اکسیژن (BOD) , هدایت الکتریکی (EC) واسیدیته (PH)

کارشناس آزمایشگاه: مهندس میترا پرویزی

 

ایستگاه خودکار هواشناسی

معرفی ایستگاه خودکار اگرو-اکولوژی بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی: این ایستگاه توسط کشور چین در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز راه اندازی گردیده است. ادوات نصب شده در ایستگاه شامل دستگاه ادی کوواریانس از شرکت  Licor و دستگاه خودکار از شرکت Visala می باشند که از معتبر ترین تولید کننده های ادوات هواشناسی در دنیا می باشند و پارامترهای هواشناسی متنوعی را اندازه گیری می کنند. پارامتر های معمول شدت و مقدار بارش- دما- رطوبت- فشار و همچنین پارامترهای تخصصی تر شامل تابش طول موج کوتاه و بلند ورودی و خروجی- شار بخار آب و شار دی اکسید کربن ازجمله موارد مورد اندازه گیری در این ایستگاه است که بصورت نیم ساعته ثبت می شود.

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار

برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه 1403 تا اطلاع ثانوی
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
به مدت دو سال به عنوان رئیس بخش مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان هیات علمی گرامی، کارمندان محترم و دانشجویان عزیز زمان: سه شنبه ها هر هفته هیات علمی و کارمندان ساعت 10 تا 12 مکان کلاس 3 بخش گیاهپزشکی (ساختمان 2) - روبروی پژوهشکده بیوتکنولوژی شروع کارگاه: 11 اردیبهشت...
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
فهرست اولویت بندی افراد فرم ضمانت نامه
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دوم شماره یکم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir