بخش ها

بخش ها


 • مهندسی آب
 • اقتصاد کشاورزی
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • علوم باغبانی
 • علوم خاک
 • تولید و ژنتیک گیاهی
 • علوم دامی
 • علوم و صنایع غذایی
 • گیاه پزشکی
 • مهندسی بیوسیستم
 • مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
 • مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
 • مرکز پژوهشی فرآوری آبزیان
 • مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی


آخرین اخبار

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts توسط جناب آقای دکتر اکبر کرمی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و جناب آقای...
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون