حوزه ریاست

حوزه ریاست


 

ریاست دانشکده کشاورزی
 
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر سید محسن تقوی دکترا بیماری شناسی گیاهی استاد mtaghavi@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 

معاونت اداری و مالی دانشکده کشاورزی
 
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر محمدحسن طرازکار دکترا اقتصاد کشاورزی استادیار tarazkar@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
 
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر عباس عالم زاده دکترا بیوتکنولوژی ملکولی دانشیار alemzadeh@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 
معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
 
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکترحمیدرضاپورقاسمی مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشیار hr.pourghasemi@shirazu.ac.ir 07132276906

 

---------------------------------------------

 
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی
 
نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیکی شماره تماس
         
دکتر آریا وزیرزاده دکترا مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار vazirzadeh@shirazu.ac.ir 07136138190

 


آخرین اخبار

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts توسط جناب آقای دکتر اکبر کرمی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و جناب آقای...
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون