قابل توجه اساتید گرامی و دانشجویان محترم برنامه زمان بندی برگزاری دوره های آموزشی اجباری (( مهارت های زندگی و بهداشت روان))

قابل توجه اساتید گرامی و دانشجویان محترم برنامه زمان بندی برگزاری دوره های آموزشی اجباری (( مهارت های زندگی و بهداشت روان))


قابل توجه اساتید گرامی و دانشجویان محترم برنامه زمان بندی برگزاری دوره های آموزشی اجباری (( مهارت های زندگی و بهداشت روان))

مجازی

http://vroom.shirazu.ac.ir/moshavereh


آخرین اخبار

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts توسط جناب آقای دکتر اکبر کرمی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و جناب آقای دکتر طهماسبی عضو هیات علمی دانشگاه...
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون