مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی - اهداف

مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی - اهداف


الف) پژوهش

1- پژوهش­های بنیادی:

تحقیقات بنیادی در زمینه های ویروس شناسی و فیتوپلاسمولوژی در مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی انجام می پذیرد. این مهم از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی توسط محققین و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری این مرکز صورت می گیرد.

1- شناخت بیماری های ویروسی و فیتوپلاسمایی گیاهان، عوامل و ناقلین و روابط طبیعی آنها به روش های کلاسیک یا نوین.

2- تعیین جایگاه های تاکسونومیکی ویروس ها و فیتوپلاسماها بر اساس اطلاعات بیولوژیک، مورفولوژیک و مولکولی ( ترادف نوکلئوتیدی ).

3- تعیین تنوع و تکامل ویروس­های موجود در کشور بر اساس صفات بیولوژیکی و مولکولی ( ترادف نوکلئوتیدی ).

4- بکارگیری روش های نوین انتقال ژن به گیاهان و مقاوم سازی آنها در برابر ویروس های مهم و بومی ایران.

5- تعیین ژن های مقاومت به ویروس ها و بررسی خصوصیات آنها.

6- مطالعه روی ترکیبات ضد ویروس.

7- استفاده از دی­ان­ای های وابسته به ویروس­های گیاهی دی­ان­ای دار به عنوان ناقلین ژن­های گیاهی و حیوانی به گیاه.

8- اتیولوژی یک بیماری ویروسی در مرکبات.

9- اتیولوژی بیماری موزائیک انجیر.

 

2- پژوهش های راهبردی - کاربردی

   به پژوهش هایی اطلاق می شود که در مورد مسائل و مشکلات اساسی و مهم از لحاظ اقتصادی انجام شود این پژوهش ها در قالب طرح های جامع در راستای خط مشی اصلی مرکز با نگرش جامع و شامل طراحی و اجرا می گردد و به نتایج کاربردی و قابل استفاده نهادها و سازمان های مربوطه و نهایتاً کشاورزان می انجامد. سه طرح جامع از این نوع پژوهش ها که این مرکز در حال حاضر مشغول اجرای آن در سطح کشور است عبارتند از:

 

1- طرح جامع « ویروس­های کوتولگی زردجو و گندم در ایران »

    این مطالعه از سال 1383 با اعتبارات وزارت کشاورزی آغاز گردید و هنوز ادامه دارد. چندین پروژه در این طرح انجام شده و یا در دست انجام است.

2- طرح جامع « ویروس موزائیک رگه ای گندم در ایران »

این طرح جامع با 18 پروژه از سال 1383 با اعتبارات وزارت کشاورزی  اجرا شده است.

این دو طرح در قالب پروژه های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات ویروس شناسی و چندین مرکز تحقیقات کشاورزی در استان های فارس، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان و کهگیلویه و بویر احمد اجرا شده است.

 

3- طرح جامع « مطالعه جنبه های اپیدمیولوژی و مدیریت بیماریهای ویروسی ذرت در ایران »

 این طرح با تقاضای دفتر ذرت و نباتات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی با 29 پروژه به تصویب رسده و بخشی از آن اجرا شده است.

 

برخی دست آوردهای علمی و کاربردی

1- بدست آوردن اطلاعات بنیادی در مورد بسیاری از ویروس ها و فیتوپلاسماها مانند:

- تعیین ترادف صدها قطعه نوکلئیک اسید ویروس.

- تعیین ترادف کامل و تعیین سازمان ژنوم چندین ویروس.

2- یافتن چندین رقم گندم مقاوم ویروس به موزائیک رگه ای گندم.

3- شناسایی چندین ویروس جدید برای اولین بار در دنیا.

4- ردیابی و شناسایی گسترده ویروس ها و فیتوپلاسماهای مخرب در سراسر کشور.

5- ارائه روش های اجرایی در کنترل ویروس ها و فیتوپلاسماهای مخرب.

6- کنترل و مدیریت موفقیت آمیز ویروس­های کوتولگی زرد جو در گندم، موزائیک رگه­ای گندم و کوتولگی زبر

     ذرت به عنوان عوامل محدودکننده کشت این محصولات در کشور.

7- شناسایی نحوه انتقال، مطالعه دامنه میزبانی و بدست آوردن اطلاعات دیگر در جهت مدیریت و کنترل فیتوپلاسمای مخرب جاروک لیموترش.

8- تولید گیاهان تراژن مقاوم به ویروس کوتولگی زرد جو در گندم، مقاوم به ویروس موزائیک خیار در توتون و ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در توتون.

9- کنترل ویروس موزادیک رگه­ای گندم و بیماری تورم جوانه گوجه فرنگی با ترکیبات بیولوژیک ضد ویروس.

10- بیان پروتئین پوششی HIV و ژن­های دیگر مرتبط با بیماری­های انسانی در گیاه توتون به وسیله ناقلین ژن­رسان ویروس­های گیاهی.

11- مطالعه روش­های مختلف انتقال و انتشار ویروس­ها و فیتوپلاسماها در گیاهان مختلف به منظور استفاده از آن در کنترل آنها.

12- مطالعه جامع ویروس­ها و فیتوپلاسماهای مو.

13- تعیین یک ویروس جدید برای نخستین بار در دنیا به عنوان عامل بیماری نقش حلقوی مرکبات در جنوب کشور.

14- مشحص کردن چند ویروس همراه با بیماری موزائیک انجیر در منطقه استهبان.

 

ب) آموزش و تربیت نیروهای کارآمد

برنامه های آموزشی مرکز تحقیقات ویروس­ شناسی گیاهی به شرح زیر می­باشد:

1- آموزش های رسمی به منظور تربیت نیروهای متخصص در ویروس شناسی، فیتوپلاسمولوژی و مارکرهای مولکولی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری.

2- آموزش های غیررسمی (استادان، محققین کارشناسان و کشاورزان)، تشکیل کارگاه های علمی – کاربردی متعدد از سال 1380 تا کنون در سطوح مختلف.

اهداف کلی

0. شناسایی و کاربرد ترکیبات گیاهی ضد ویروسی و ضد فیتوپلاسمایی

  1.  انتقال ژن های مقاومت به ویروس و فیتوپلاسما به گیاهان زراعی و باغی
  2. استفاده از تکنولوژی بتا ستلایت در مدیریت بیماری های ناشی از جمینی ویروس های مهم و انتقال و بیان ژن های گیاهی و حیوانی در گیاهان میزبان
  3. کاربرد ویروس های گیاهی به عنوان نانو ذرات برای بارگیری و بارگذاری داروهای ضد سرطان
  4. تولید واکسن ویروس های انسانی (مانند HIV) در گیاه به کمک حامل های ویروسی گیاهی
  5. مطالعه بیماری های مهم ناشناخته به کمک فناوری RNA-Seq
  6. تنوع ژنتیکی عوامل بیماریزا (ویروس ها، ویروئیدها و پروکاریوت های سخت کشت) در کشور
  7. سالم سازی هسته اولیه گیاهان باغی از طریق ترموتراپی و کشت بافت
  8. انتقال ژن های خاصی از بیمارگرها به گیاه به منظور فراهم آوردن امکان خاموشی ژن توسط گیاه

   10 -مطالعه رابطه استرس های آبی و گرمایی با بیماری های ویروسی و فیتوپلاسمایی

         11 -استفاده از ویروس ها به عنوان حامل به منظور انتقال ژن های خاصی به گیاه

         12- شناسایی و کاربرد پیتیدهای ضد ویروسی

           

اهداف جزئی:

1- ادامۀ تربیت نیروهای متخصص در ویروس شناسی، فیتوپلاسمولوژی و مارکرهای مولکولی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری.

    2- تشکیل کارگاه های علمی-کاربردی در زمینه ویروس شناسی.

     3- فراهم آوردن امکان گذراندن فرصت های مطالعاتی و دوره های پسادکتری و نیز مبادله دانشجو در سطح بین المللی.

4- برگزاری دوره های کوتاه در زمینۀ ویروس شناسی و پذیرش دانشجو از سایر دانشگاه ها برای انجام پاره ای از امور مربوط به پایان نامه های خود.

5- مطالعۀ جامع ویروس های گندم و جو به خصوص ویروس های کوتولگی زرد جو، ویروس کوتولگی گندم و موزائیک رگه ای در گندم.

     6- مطالعه جامع بیماری های ویروسی ذرت و برنج.

     7- مطالعه جامع ویروس های ریزومانیاو پیچیدگی بوته چغندرقند.

     8- مطالعه جامع ویروس ها، ویروئیدها و فیتوپلاسماها در مرکبات.

     9- مطالعه وضعیت جمینی ویروس های آلوده کننده گوجه فرنگی و فراهم نمودن مقدمات تهیه گیاهان مقاوم به آنها.

    10- ایجاد مقاومت در گیاهان از طریق انتقال ژن

 

 

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار

برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه...
برنامه حرکت سرویس های دانشکده از 24 تیرماه 1403 تا اطلاع ثانوی
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
انتصاب آقای دکتر سیدحسین کارپرورفرد...
به مدت دو سال به عنوان رئیس بخش مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان
برگزاری کارگاه های سبک زندگی ویژه بانوان هیات علمی گرامی، کارمندان محترم و دانشجویان عزیز زمان: سه شنبه ها هر هفته هیات علمی و کارمندان ساعت 10 تا 12 مکان کلاس 3 بخش گیاهپزشکی (ساختمان 2) - روبروی پژوهشکده بیوتکنولوژی شروع کارگاه: 11 اردیبهشت...
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
*نتایج قرعه کشی بانک مهر*
فهرست اولویت بندی افراد فرم ضمانت نامه
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دو شماره یک مجله تحقیقات کشاورزی ایران
جلد چهل و دوم شماره یکم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir