کارمندان

کارمندان


 

مدیریت دانشکده کشاورزی
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
فاطمه شمشیری
مسئول دفتر ریاست دانشکده 8201- 8200 07132276906

 

------------------------------------------------

 

امور اداری دانشکده کشاورزی 
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
احد بخشی  رییس اموراداری 8218 07132277790

 

------------------------------------------------

 

دبیرخانه دانشکده کشاورزی
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
 فرحناز صحرایی متصدی امور دفتری 8207 07136138207
       
لیلا کامرانی کارشناس اموراداری 8293 07136138293
       
ندا طرازکار کاردان امور اداری 8210 07132277790
       
جمال اسفندیاری تکنسین 8207 07136138207

 

------------------------------------------------

 

حسابداری دانشکده کشاورزی 
       
نام و نام خانوادگی  سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
       
محمدهادی مریخ رییس حسابداری  8290 07132276904
       
ملیحه دباغ جامنشی حسابدار 8213 07136138213
       
جهانزیر نجفی حسابدار 8337 07136138337
       
بشیر شریفی توللی مامور خرید 8337 07136138337
       
منوچهر طیبی امین اموال 8248 09179098405
       
محمود زارع راننده 8337 07136138337

 


آخرین اخبار

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - مجازی
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts
انتشار فصلی از کتاب Antifungal, Antimycotoxigenic, and Antioxidant Activity of Essential Oils and Medicinal Plant Extracts توسط جناب آقای دکتر اکبر کرمی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و جناب آقای...
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت
جلد سی و نهم مجله تحقیقات کشاورزی ایران بر روی وب سایت مجله قرار گرفت http://iar.shirazu.ac.ir
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون
کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم به اهدا خون