نام رشته: اقتصاد کشاورزی

 

 

دانلود سرفصل فارسی

 

نام رشته: اقتصاد کشاوررزی

 

گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

 گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

 گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 

دانلود سرفصل فارسی

 

نام رشته: اقتصاد کشاوررزی

 

گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

 گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

 گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 

دانلود سرفصل فارسی