کلاس کامپیوتر

 

توضیحات: کلاس کامپیوتر بخش اقتصاد کشاورزی مجهز به سیستم VCloud است.

عکس درصورت وجود

فیلم در صورت وجود

 

 

عنوان امکانات پژوهشی 1

 

توضیحات

عکس درصورت وجود

فیلم در صورت وجود

 

 

عنوان امکانات پژوهشی 2

 

توضیحات

عکس درصورت وجود

فیلم در صورت وجود