شماره حساب درآمد اختصاصی دانشکده کشاورزی

 

شماره حساب - شبا شناسه واریز
IR530100004001071603020506 35407-165811-510026-1400285-037100