پرسنل

علی نیازی

علی نیازی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی نیازی

علی نیازی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

غلامرضا کاووسی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مقدم

علی مقدم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نمایش استاد

change-logo

علیرضا افشاریفر 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نمایش استاد

سیدمحسن تقوی

سیدمحسن تقوی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نمایش استاد

عباس عالم زاده

عباس عالم زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نمایش استاد

هومن راضی

هومن راضی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی: ندا طرازکار

سمت: مسئول دفتر بخش

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8125

تلفن مستقیم: 07132272805

دورنگار: 07132272805

نام و نام خانوادگی: فرزانه آرام

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8127

تلفن مستقیم: 07132272805

دورنگار: 07132272805

نام و نام خانوادگی: مهدی فرهمندزاده

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8127

تلفن مستقیم: 07132272805

دورنگار: 07132272805

نام و نام خانوادگی: محمدرضا زارع

سمت: 

شرح وظایف: ....

تلفن داخلی: 8125

تلفن مستقیم: 07132272805

دورنگار: 07132272805