اهداف و چشم انداز بخش

گرایشات متعدد ایجاد شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شامل: اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، سیاست و توسعه کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی و مدیریت کسب و کار در کشاورزی و صنایع وابسته (MBA و DBA) بستر مناسبی را جهت ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی این رشته و رشتههای مشابه فراهم ساخته است. در این راستا، بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز به عنوان آغازگر رشته اقتصاد کشاورزی در کشور، نقش کلیدی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق در این زمینه داشته است. به گونهای که بسیاری از فارغالتحصیلان دکتری این بخش بعنوان اعضاء هیأت علمی در سایر دانشگاهها مشغول به انجام وظیفه هستند و یا دارای سمتهای اجرایی و پژوهشی در سطح وزارتخانه و سازمانهای علمی و پژوهشی کشور میباشند. امید است در آینده نیز با توجه به افزایش تعداد اعضاء هیأت علمی بخش، شاهد ایفاء نقش مؤثرتری از این بخش در حل چالشها و ابرچالشهای کشور در زمینههای مختلف کشاورزی، منابع آب و خاک و به طور کلی منابع طبیعی و محیط زیست (مدیریت تالابها و دریاچهها) و همچنین ایجاد شرکتهای دانش بنیان و بهبود فضای کسب و کار باشیم.