تاریخچه بخش

اقتصاد کشاورزی یکی از شاخههای کاربردی دانش اقتصاد است که به شناسایی، توصیف و طبقه بندی مشکلات بخش کشاورزی در زمینهها و ابعاد مختلف از جمله ابر چالش محدودیت آب میپردازد و با بکارگیری تئوریها و نظریات اقتصادی و ابزارهای  مناسب پژوهش برآمده از دانش ریاضیات و آمار نظیر اقتصادسنجی و برنامهریزی ریاضی، راهکارها و پاسخهای مناسب را برای این مشکلات و چالشها پیشنهاد میکند.

قلمرو دانش اقتصاد کشاورزی به مراتب فراتر از تخصیص منابع به ویژه منابع کمیاب بین رشته فعالیتهای مختلف به منظور رسیدن به اهداف متفاوت و گاها ًمتضاد اقتصادی و محیط زیستی الگوی بهینه کشت و رشته فعالیتها، بازاریابی و بازارسازی محصولات زراعی، دامی و صنایع تبدیلی و زنجیره تولید غذای سالم، مکان یابی، ارزیابی و تحلیل مالی اقتصادی پروژههای کشاورزی، تأمین مالی و اعتباری خرد و کلان، بیمه و مدیریت جامع ریسک در کشاورزی، بررسی آسیب پذیری مناطق و واحدهای تولیدی نسبت به خشکسالی و تغییر اقلیم و کاوش برای یافتن استراتژیهای مناسب مقابله و تعدیل بلایای طبیعی و تغییر اقلیم است و با توجه به نقش مهم بخش کشاورزی با چگونگی مشارکت این بخش در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه توسعه روستایی، کاهش فقر و معیشت پایدار نیز سر و کار دارد.

گرایشات متعدد ایجاد شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شامل: اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، سیاست و توسعه کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی و مدیریت کسب و کار در کشاورزی و صنایع وابسته (MBA و DBA) بستر مناسبی را جهت ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی این رشته و رشتههای مشابه فراهم ساخته است. در این راستا، بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز به عنوان آغازگر رشته اقتصاد کشاورزی در کشور، نقش کلیدی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق در این زمینه داشته است. به گونهای که بسیاری از فارغالتحصیلان دکتری این بخش بعنوان اعضاء هیأت علمی در سایر دانشگاهها مشغول به انجام وظیفه هستند و یا دارای سمتهای اجرایی و پژوهشی در سطح وزارتخانه و سازمانهای علمی و پژوهشی کشور میباشند. امید است در آینده نیز با توجه به افزایش تعداد اعضاء هیأت علمی بخش، شاهد ایفاء نقش مؤثرتری از این بخش در حل چالشها و ابرچالشهای کشور در زمینههای مختلف کشاورزی، منابع آب و خاک و به طور کلی منابع طبیعی و محیط زیست (مدیریت تالابها و دریاچهها) و همچنین ایجاد شرکتهای دانش بنیان و بهبود فضای کسب و کار باشیم.