جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

کارشناسی: مهندسی کشاورزی-آب

کارشناسی ارشد: سازه های آبی - هواشناسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

دکتری: علوم و مهندسی آب

کارشناسی: مهندسی کشاورزی‌ـ‌علوم باغبانی

کارشناسی ارشد: علوم باغبانی (گرایش میوه کاری) - علوم باغبانی (گرایش گیاهان زینتی) - علوم باغبانی (گرایش سبزی کاری)

دکتری: علوم باغبانی (گرایش میوه کاری) - علوم باغبانی (گرایش گیاهان زینتی)

کارشناسی: مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد: زراعت - اصلاح نباتات - شناسایی و مبارزه با علف های هرز

دکتری: زراعت - اصلاح نباتات

کارشناسی: مهندسی کشاورزی ـ علوم دامی 

کارشناسی ارشد: علوم و صنایع غذایی (گرایش تکنولوژی صنایع غذایی) - علوم و صنایع غذایی (گرایش شیمی مواد غذایی)

دکتری: علوم و صنایع غذایی (گرایش میکروبیولوژی غذایی) - علوم و صنایع غذایی (گرایش تکنولوژی غذایی)

کارشناسی: مهندسی کشاورزی ـ علوم و صنایع غذایی        

کارشناسی ارشد: علوم و صنایع غذایی (گرایش تکنولوژی صنایع غذایی) - علوم و صنایع غذایی (گرایش شیمی مواد غذایی)

دکتری: علوم و صنایع غذایی (گرایش میکروبیولوژی غذایی) - علوم و صنایع غذایی (گرایش تکنولوژی غذایی)

کارشناسی: مهندسی کشاورزی ـ گیاه‌پزشکی

کارشناسی ارشد: بیماری‌شناسی گیاهی - حشره‌شناسی کشاورزی   

دکتری: بیماری‌شناسی گیاهی (گرایش ویروس‌شناسی گیاهی) - (گرایش باکتری‌شناسی گیاهی) - (گرایش قارچ‌شناسی گیاهی) - (گرایش نماتدشناسی گیاهی)

کارشناسی: مهندسی کشاورزی(مکانیک ماشین های کشاورزی) _ مهندسی کشاورزی(مکانیزاسیون) _ مهندسی کشاورزی(مکانیک بیوسیستم)

کارشناسی ارشد: مکانیک ماشین‌های کشاورزی

دکتری: مکانیک ماشین‌های کشاورزی

کارشناسی: مهندسی منابع‌طبیعی ـ محیط زیست _ مهندسی منابع‌طبیعی ـ مرتع و آب‌خیزداری

کارشناسی ارشد: مهندسی منابع‌طبیعی (گرایش مدیریت مناطق بیابانی) - (گرایش تکثیر و پرورش آبزیان) - (گرایش فرآوری محصولات شیلاتی)

دکتری: