دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه ها

نمایشگر یک مطلب

گامهای تصویب پروپوزال

گام اول: شرکت در کارگاه "آشنائی با اصول پژوهش" و کارگاه HSE و دریافت گواهی

  • هر سال برای دانشجویان ورودی همان سال کارگاههای آشنائی با اصول پژوهش و بهداشت، ایمنی و محیط زیست برگزار می‏شود که زمان و چگونگی برگزاری کارگاه به نحو مقتضی به اطلاع دانشجو رسانده می‏شود.
  • ارائه گواهی گذراندن کارگاههای آشنائی با اصول پژوهش و بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای تصویب پروپوزال الزامی است. گواهی باید در آخر پروپوزال، بعد از متن طرح تحقیق، بارگزاری شود.

 

گام دوم: تصویب پروپوزال در بخش

براساس ماده 22 آیین ‏نامه و مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته، دانشجو موظف است تا قبل از پایان نیم‏سال سوم تحصیلی، موضوع پایان‏ نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأیید شورای بخش مربوطه انتخاب کرده و به تصویب بخش، دانشکده و دانشگاه برساند.

  • دریافت فرم پروپوزال از قسمت سایت دانشکده کشاورزی / آموزش و تحصیلات تکمیلی  / کارشناسی ارشد  / پروپوزال 
  • تهیه پروپوزال و ارائه به استاد راهنما و اعضا کمیته
  • تهیه و تکمیل فرم شیوه تدوین پروپوزال (فایل پیوست) توسط دانشجو و سپس تائید توسط استاد راهنما و نماینده تحصیلات تکمیلی
  • دریافت همانندجو پروپوزال
  • ثبت نام در سامانه ایرانداک، دریافت کد و ارسال آن به خانم ابراهیمی از طریق پیام اتوماسیون آموزشی به نشانی ma.ebrahimi
  • بارگزاری پروپوزال به صورت فایل pdf، حاوی گواهی گذراندن کارگاههای آشنائی با اصول پژوهش و بهداشت، ایمنی و محیط زیست، گواهی همانند جو و فرم شیوه تدوین پروپوزال در سامانه آموزشی برای طرح در جلسه تحصیلات تکمیلی بخش

تبصره 1: در صورتی که در کمیته رساله دانشجو عضو خارج از دانشگاه حضور دارد، لازم است که قبل از ارسال پروپوزال مجوز حضور عضو خارج از دانشگاه از طریق تکمیل فرم عضویت خارج از دانشگاه در کمیته رساله که در قسمت سایت دانشکده کشاورزی  /آموزش و تحصیلات تکمیلی  / کارشناسی ارشد /  فرمها  / فرم عضویت خارج از دانشگاه در کمیته پایان نامه و یا مراجعه به سایت زیر

https://agricol.shirazu.ac.ir/department/deplnk.aspx?lang=fa-IR&&id=1012&&lid=3254

قابل دسترسی است، گرفته شود.

 

گام سوم: ارسال پروپوزال به صورت فایل pdf به دانشکده برای طرح و تصویب در جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده

فایل pdf پروپوزال باید به ترتیب 1-متن پروپوزال، 2-گواهی شرکت در کارگاههای آشنائی با اصول پژوهش و بهداشت، ایمنی و محیط زیست 3- نامه همانندجو 4- مجوز عضویت خارج از دانشگاه در صورت وجود 5- فرم عضویت خارج از دانشگاه در صورت وجود 6-  فرم بررسی شیوه تدوین پروپوزال، تنظیم شده باشد.

 

گام چهارم: تصویب پروپوزال در دانشگاه و رسیدن طرح تحقیق پایان ‏نامه به مرحله پژوهش و  تکمیل طرح تحقیق

 

 

 

 

فرمت طرح تحقیق بخش های آموزشی

پایان نامه

 

فرایند تسویه حساب و فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

فرمهای مورد نیاز

تقویم آموزشی