بازگشت به صفحه کامل

انجمن های علمی

انجمن های علمی


[ اساتید مشاور انجمن های علمی دانشکده کشاورزی]

مسعود نوشادی

مهندسی آب

محمد بخشوده

اقتصاد کشاورزی

فاطمه روف فرد

علوم باغبانی

غلامرضا کاووسی

پژوهشکده بیوتکنولوژی

علی اکبر موسوی

علوم خاک

راضیه نامداری

ترویج و آموزش کشاورزی

عباس عالم زاده

زراعت و اصلاح نباتات

سید محمدهاشم حسینی

علوم و صنایع غذایی

سیدمهدی قریشی

علوم دامی

سید فخرالدین افضلی

محیط زیست

حمیدرضا پورقاسمی

مرتع و آبخیزداری

دکتر محمدامین نعمت‌اللهی

مهندسی بیوسیستم

دکتر رضا قادری

گیاهپزشکی

مرضیه موسوی نسب

فرآوری آبزیان

محمود ناصری

شیلات

 

[ اسامی دبیران انجمن های علمی دانشکده کشاورزی]

نام انجمن علمی

نام و نام خانوادگی دبیر

اقتصاد کشاورزی

فرزاد فرزانه

زراعت و اصلاح نباتات

زهرا زکی پور

علوم باغبانی

اشکان اتابکی

صنایع غذایی

هادی هاشمی گهرویی

علوم خاک

شهرزاد کرمی

محیط زیست

امید صداقت

مرتع و آبخیزداری

سینا نبی پور

ترویج و آموزش کشاورزی

احسان معصومی

بیوسیستم

سیدمجتبی شفاعی

بیوتکنولوژی کشاورزی

حسن گیاهی

فرآوری آبزیان

سارا خشنودی نیا

شیلات

آناهیتا مرحمتی

علوم دام

فرشته سنگ سفیدی

گیاهپزشکی

سید عباس یوسفی نیا

آب

سعید سلطانی