اتاق های مجازی دانشکده

 

ردیف   آدرس اتاق بخش   مدیر اتاق
           
1   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol01 اقتصاد کشاورزی   رئیس بخش
           
2   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol02 ترویج و آموزش کشاورزی   رئیس بخش
           
3   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol03 تولید و ژنتیک گیاهی   رئیس بخش
           
4   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol04 علوم باغبانی   رئیس بخش
           
5   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol05 علوم دامی   رئیس بخش
           
6   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol06 علوم خاک   رئیس بخش
           
7   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol07 علوم و مهندسی صنایع غذایی   رئیس بخش
           
8   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol08 گیاهپزشکی   رئیس بخش
           
9   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol09 مهندسی آب   رئیس بخش
           
10   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol10 مهندسی بیوسیستم   رئیس بخش
           
11   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol11 مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست   رئیس بخش
           
12   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol12 پژوهشکده بیوتکنولوژی   رئیس بخش
           
13   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol13 مرکزپژوهش های علوم جوی - اقیانوسی   رئیس بخش
           
14   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol14 مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی   رئیس بخش
           
15   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol15 گروه پژوهشی فرآوری آبزیان   رئیس بخش
           
16   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol16 آموزش و تحصیلات تکمیلی   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
           
17   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol17 مدیریت دانشکده کشاورزی   ریاست دانشکده و معاونین
           
18   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol18 دفاع از پایان نامه   مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده
           
19   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol19 دفاع از پایان نامه   مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده
           
20   http://vroom.shirazu.ac.ir/agricol20 دفاع از پایان نامه   مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده