اعضای هیات علمی

محمد بخشوده

محمد بخشوده

محمد بخشوده    (EN Page)

پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هایکشنبه و سه شنبه ساعت 9 الی 10.5

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد پیشرفته 130671021 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) (0000 - 0000) ترم اول 1140
اقتصادخردتکمیلی 130641071 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0930 الی 1100) (0000 - 0000) ترم اول 1140
اقتصاد خرد پیشرفته 130671021 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1130 الی 1300) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1130 الی 1300) (0000 - 0000) 13991
اقتصادخردتکمیلی 130641071 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0930 الی 1100) (0000 - 0000) 13991
نمایش 4 نتیجه