اعضای هیات علمی

محمد بخشوده

محمد بخشوده،(بازنشسته)

استاد
دانشکده کشاورزی
گروه اقتصاد کشاورزی

طرح های کاربردی