اعضای هیات علمی

کرامت اله ایزدپناه جهرمی

کرامت اله ایزدپناه جهرمی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده کشاورزی
گروه گیاه پزشکی

طرح های کاربردی