اعضای هیات علمی

مهدی زارعی

مهدی زارعی

مهدی زارعی    (EN Page)

پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روابط زیستی خاک و گیاه 130341061 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) 13991
ژنتیک ریزجانداران خاکزی 130371401 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) 13991
خاکشناسی عمومی 130331021 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1700) 1399/11/04 (0800 - 1200) 13991
نمایش 3 نتیجه