اعضای هیات علمی

مجید راحمی

مجید راحمی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده کشاورزی
گروه علوم باغبانی

طرح های کاربردی